N.B. De cookie-verklaring staat onderaan op deze pagina.

Leefstijlbegeleiding maakt onderdeel uit van Hardloopclinic.com.

Hardloopclinic.com, gevestigd op Dukaatstraat 76 6532RH in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Gebruik het contactformulier op www.leefstijlbegeleiding.com

Of neem contact op met Petra Kuijpers. Zij is te bereiken via info@leefstijlbegeleiding.com of 06-29122595.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hardloopclinic verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken op www.leefstijlbegeleiding.com:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Buiten de website gebruiken wij je bankrekeningnummer.

Daarnaast kan het zijn dat je ons bijv. tijdens een intake-gesprek of training informatie geeft over je gezondheid of andere persoonlijke informatie. Wij beseffen dat dit gevoelige informatie kan zijn en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hardloopclinic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je een factuur te kunnen sturen of desgewenst via automatische incasso te laten betalen.
  • Je na afloop van onze dienstverlening te kunnen benaderen of je misschien opnieuw interesse hebt.

De wettelijke grondslagen op basis waarvan wij dit doen zijn:

  • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  • Gerechtvaardigd belang: In sommige gevallen heeft een bedrijf er belang bij om gegevens van een persoon te verwerken. Dat noemt men het gerechtvaardigd belang. Als dat belang zwaarder weegt dan de privacy van de betrokkene, dan mag een bedrijf de persoonsgegevens van de betrokkene verwerken om het gerechtvaardigde belang van het bedrijf te dienen. Een voorbeeld van zo’n belang is het commerciële belang van een bedrijf om klanten marketingaanbiedingen te doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hardloopclinic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst, voor het geval je in die periode opnieuw klant wil worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hardloopclinic deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en alleen met jouw nadrukkelijke toestemming; daarnaast om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hardloopclinic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leefstijlbegeleiding.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hardloopclinic wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hardloopclinic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@leefstijlbegeleiding.com.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hardloopclinic neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hardloopclinic) tussen zit.